Evelien Delbeke

E evelien.delbeke@sanalex.be
Evelien Delbeke

Evelien Delbeke verleent juridische bijstand aan verschillende actoren in de gezondheidszorg, met oog voor alternatieve vormen van geschillenoplossing (zoals bemiddeling). Zij werd door ‘The Legal 500’  aanbevolen als Health and Life Sciences advocaat (editie 2015).

Sinds 2013 coördineert zij als gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) en het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek, waarin zij tevens doceert. Zij spreekt en publiceert regelmatig over gezondheidsrechtelijke topics. Sinds 2009 maakt zij deel uit van de Ethische en Deontologische Commissie van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Mr. Delbeke houdt ook consultaties in Antwerpen, na afspraak.

Voorkeurmateries

Ziekenhuiswetgeving: ontslagprocedures, ziekenhuiswerking en –financiering; advisering aan de medische raad/ ethisch comité; ziekenhuisnetwerken/fusies/groeperingen/ associaties

Regelgeving rond gegevensbescherming: verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zorginstellingen en zorgverleners

Gezondheidsrecht sensu stricto: wetgeving patiëntenrechten (informatie, toestemming, inzage, vertegenwoordiging, beroepsgeheim en privacybescherming), abortus, levenseinde, medisch dossier, orgaantransplantatie, experimenten, draagmoederschap

Contractenrecht: audit van (associatie)contracten tussen zorgverleners, contractuele geschillen tussen zorgverleners onderling of met beheerder

Alternatieve vormen van geschillenbeslechting specifiek in het kader van het gezondheidsrecht: bemiddeling, arbitrage, dading, onderhandeling,…

Wetgeving in verband met de uitoefening van zorgberoepen: erkenning, beroepstitel, statuut, vestiging,…

Wetgeving i.v.m. zorginstellingen: programmatie, erkenning,…

Medisch aansprakelijkheidsrecht: burgerlijke en strafrechtelijke procedures wegens beweerde medische fouten van zorgverleners of zorginstellingen, verzekeringsrecht, procedures voor het Fonds Medische Ongevallen

Tuchtrecht: deontologische geschillen m.b.t. zorgverleners voor tuchtorganen

Ziekteverzekering: nomenclatuur, geschillen met het RIZIV

Farmaceutisch recht: wetgeving geneesmiddelen (registratie, terugbetaling, distributie), lichaamsmateriaal, medische hulpmiddelen, wetenschappelijk onderzoek (klinische studies/proeven)